Річний звіт про діяльність НВК

 

 

Річний звіт про діяльність НВК

 

Аналіз роботи НВК за 2016-2017 навчальний рік

           

Діяльність Бірківського НВК у 2016 – 2017 навчальному році була спрямована на продовження впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та загальної середньої освіти.

         Перед колективом було поставлено такі завдання

 1. Забезпечення утвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку суспільства: розвитку української державності.
 2. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.
 3. Продовження роботи щодо забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами початкової та загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.
 4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.
 5. Формування національної самосвідомості учнів, їх  соціального, комунікативного потенціалу.

 

На виконання Закону України «Про основні засади державної мовної політики» навчання в НВК здійснювалось виключно державною (українською) мовою.

        

 

Збереження контингенту

На початок 2016-2017 навчального року в НВК навчалось - 32 учні, в дошкільному підрозділі – 20 вихованців

Укомплектовано 4 класи; середня наповнюваність класів – 8 учнів.

 

        

З метою збереження контингенту учнів в НВК проводився облік дітей та підлітків у мікрорайоні школи (с. Баланди, с. Стінки, с. Вишняківка), контроль відвідування учнями навчальних занять. Дітей, які потребували підвезення не було.

Всі випускники школи до 18 років охопленні навчанням.

У НВК протягом кількох років діє система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації  НВК  ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

За результатами навчального року причини пропусків занять:

через хворобу  – 12,3 %

За поясненням батьків – 8,2%

Без поважних причин пропусків не було.

 

            Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень.

 

Аналіз успішності показав, що в цілому по НВК учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, складає 0 % , учнів , які мають високий рівень навчання, 6 %, достатній – 48%, середній – 46%. Викликає занепокоєння зниження показника якості знань учнів.

Індивідуальна форма навчання

В 2016 – 2017 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчались учні 2 та 4 класів.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялися згідно відповідних Програм з предметів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося і відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

 

Звіт про ДПА учнів  4 класу Бірківського НВК у 2016/2017 навчальному році

 

Предмети

Кількість

учнів

Рівні

Рівень навченості

початковий

%

середній

%

достатній

%

високий

%

Українська мова

3

0

 

1

33,3

2

66,6

0

 

 

Літературне читання

3

0

 

1

33,3

2

66,6

0

 

 

Математика

3

0

 

1

33,3

2

66,6

0

 

 

 

Методична робота

 

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив НВК продовжував роботу над методичною проблемою «Формування і розвиток творчих здібностей учнів на основі вивчення індивідуальних особливостей особистості і здійснення диференційованого підходу»

Основною метою методичної роботи в школі було підвищення рівня знань та вихованості учнів, удосконалення наступності у навчанні та вихованні між ДНЗ та початковою школою, початковою та основною школою, робота з обдарованими учнями, вивчення і впровадження новітніх педтехнологій.  

 

Реалізація загальношкільної теми,  включала в себе такі завдання:

- розробити рекомендації та заходи щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми НВК;

- обговорити запропоновані рекомендації на засіданнях ШМО, виробити заходи з їх реалізації;

- організувати взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

- сприяти вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та педагогами уроків і позакласних заходів;

Було складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2016-2017 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

 1. Теоретична підготовка вчителів до роботи, вивчення рекомендованої літератури.
 2. Розробка діагностичних матеріалів, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя.

 

У 2016-2017 н. р. були проведені наступні методичні заходи :

Тренінг «Конфлікт. Що робити?».

Педпрактикум «Впроваджуй інноваційні технології» (для учителів початкової школи).

Заняття «Толерантне спілкування».

Протягом 2016-2017 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи НВК та Перспективної програми розвитку школи. Кожне з ШМО провело по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, впровадження нового Державного стандарту початкової школи), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями з предметів тощо.

В цілому роботу ШМО 2016-2017 навчального року можна оцінити задовільно.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом. Її пройшла Кагірова І.А. – вчитель образотворчого мистецтва.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2016-2017 н.р. було вивчено стан викладання музичного мистецтва та української мови в початкової школи. Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив НВК приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.

Учениця 7 класу Личко Анастасія приймала участь у районному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика та посіла 4 місце.

Традиційно організовувались цикли відкритих уроків,  семінари, тренінги,  практикуми, на яких педагоги ділилися педагогічними надбаннями, показували шляхи і способи удосконалення НВП, педагоги узагальнювали побачене й почуте, використовували у своїй діяльності

Педагоги НВК відвідували семінари в межах ОТГ.          

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016-2017 навчального року був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені, формально поставилися керівники методичних об'єднань до проведення щорічних творчих звітів. Не повністю реалізовано план проведення предметних тижнів.

 • поліпшилася робота щодо висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі.

Комп’ютеризація НВК

Педагогічний колектив НВК працює над впровадженням сучасних комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

            У школі відсутній кабінет інформатики,  недостатня кількість сучасної комп’ютерної техніки.

            З 2012 року створено сайт школи. Відповідальний за оформлення сайту та оновлення новин – вчитель інформатики Бабич В.С.

 

Робота шкільної бібліотеки

       Протягом 2016 – 2017 навчального року шкільна бібліотека працювала відповідно до річного плану роботи та Положення про бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів.

На 01.09.2016 року бібліотека була забезпечена підручниками на 80%.

На початку навчального року був складений план роботи щодо збереження підручникового фонду.

Протягом 2016 – 2017 навчального року шкільний бібліотекар Кагірова І.А.  виступала з доповідями на методичній раді, нараді при директорові, на педагогічній раді.

Організовано та проведено Всеукраїнську акцію «Живи, книго!».  

Проведено паспортизацію бібліотеки, інвентаризацію бібліотечного фонду.

 

Обдаровані учні

До шкільного банку обдарованих дітей у 2016 – 2017 н.р. було занесено 9 учнів:  Самовик Аліну, Никін Анастасію, Удовика Олега, Трускала Дмитра, Тищенко Дарію, Семергей Аліну, Личка Вадима, Личко Анастасію, Івануху Віталія.

    

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Педагогічним колективом НВК було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального паспорту на початок року в НВК навчалися:

 • дітей, позбавлених батьківського піклування –0
 • дітей-сиріт – 0
 • дітей з багатодітних родин – 3
 • дітей з малозабезпечених родин – 4
 • дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 5
 • дітей-інвалідів – 3

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Впродовж навчального року вчителями було проведено обстеження житлово-побутових та матеріальних умов життя дітей, складено акти обстеження.

Усі діти пільгового контингенту (діти з малозабезпечених сімей) були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

У вересні бібліотекарем були видані усі підручники дітям з сімей пільгових категорій.

Також у вересні усі учні НВК пройшли щорічний поглиблений медичний огляд та зробили необхідні щеплення.

До нового року усі діти пільгових категорії отримали новорічні подарунки.

Всі діти пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, брали участь у позакласних заходах.

Влітку 18 учням НВК було організовано відпочинок в пришкільному  таборі «Бджілка», 9 учнів оздоровились у санаторіях області.

У 2017–2018 навчальному році необхідно продовжувати систематично тримати під постійним контролем питання  щодо виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей пільгових категорій на МО класних керівників, на педагогічних радах. Необхідно класним керівникам звернути більше уваги на роботу з батьками.

 

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу НВК щодо формування правової культури та попередження правопорушень з початку 2016 – 2017 навчального року у річному плані було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів.

На кінець навчального року жоден учень не притягнутий до карної відповідальності. Кількість учнів, які перебувають на внутрішньошкільному обліку – на початку року – 0, на кінець року – 0.

Кількість учнів, які знаходяться в групі «ризику» - на початку року – 1, на кінець року – 1.

Кількість неблагополучних сімей – на початку року – 0, на кінець року – 0.

Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає.

У планах виховної роботи класних керівників заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, декада правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, тематика батьківських зборів з профілактики правопорушень.

Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру.

Питання з профілактики правопорушень підлітків розглядаються:

 • на батьківських зборах 16.09.2016 р. («Які мої обов’язки»1-4 кл.); 18.02.2017 р. («Мої права та обов’язки  у школі» 6 кл., «Підлітки мають знати свої права і обов’язки» 7 кл.)
 • на засіданнях МО класних керівників 22.09.2016 р. («Профілактика правопорушень серед учнів»); 23.03.2017 («Нормативні документи школи»)

У школі діє і постійно оновлюється куточок з правових знань. У бібліотеці в наявності є підбірка літератури правової та правоосвітньої спрямованості.

Але в роботі з профілактики правопорушень є чимало недоліків, як у діяльності класних керівників, так і у НВК в цілому. Необхідно частіше залучати представників ССД та лікаря-нарколога до роботи, організовувати зустрічі з дільничним інспектором та працівниками центру сім'ї та молоді, залучати дітей до загальношкільних заходів, проводити роботу в мікрорайоні НВК.

 

Виховна робота

Уся виховна робота в НВК у 2016-2017 н. р. була спланована відповідно до програм, наказів та розпоряджень МОН України.

Слід відзначити, що  класними керівниками та керівниками початкових класів враховані зауваження адміністрації стосовно оформлення документації: ведення виховних планів, журналів відвідування сімей та ін.

Так, проведені виховні заходи: олімпійські змагання , «Моїй мамі присвячую» (родинне свято до 8 Березня), родинні свята «Свято осені», акція «Ми проти СНІДу, ми за життя!», урочиста лінійка до дня Перемоги «Ми пам’ятаємо», урок-реквієм «Чорнобильська катастрофа», родинні свята до Дня захисника Вітчизни, родинне свято «Моя мама» до Дня матері, театралізоване свято «В гостях у казки», спортивно-розважальне шоу «Тато, мама, я – спортивна сім’я», розважальне шоу до Дня захисту дітей «Світить сонечко для всіх» та ін. Серед найбільш вдалих заходів для старшокласників можна відзначити вечір до Дня вчителя, новорічний бал-маскарад, вечір до Дня Святого Валентина, до 8 Березня.

Усі заходи проведені на достатньому рівні, що свідчить про те, що класні керівники та вчителі-предметники до організації та проведення заходів підійшли більш серйозно та творчо, ніж у попередньому навчальному році, врахували зауваження та допущені помилки, проводили велику роботу по підготовці учнів до  виховних заходів та виховних годин.

Протягом навчального року класними керівниками та вчителями-предметниками  проведена достатня виховна робота: ранки, лінійки, усні журнали, виставки малюнків, предметні тижні  з того чи іншого предмета. Усі ці заходи сприяють розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів.

Протягом усього навчального року і, зокрема, перед проведенням певних заходів (екскурсії, походи, змагання та ін.) класними керівниками та вчителями-предметниками   проводилася робота стосовно збереження життя і здоров’я дітей та робота по запобіганню нещасних випадків серед неповнолітніх. Проведені бесіди, виховні заходи, написані диктанти. Висвітлені практично всі ситуації, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю дитини.  

         Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи школи,  педагогічний колектив організовував і проводив низку заходів і повсякденну роботу для досягнення основної мети – забезпечення всебічного розвитку особистості учнів.

Разом з тим під час організації виховної роботи у НВК було виявлено і ряд недоліків.

Класним керівникам слід більше уваги приділяти  вихованню естетичних смаків учнів, їх зовнішньому вигляду, формуванню дикції, культури поведінки на сцені, вмінню виступати перед аудиторією  (особливо під час проведення відкритих виховних заходів).

Окремо необхідно сказати про проведення тематичних та розважальних вечорів, предметних тижнів. Було проведено недостатньо заходів для старшокласників, щоб забезпечити їм  змістовне дозвілля та відпочинок, графік вечорів не дотримувався.

Усі класні  керівники допускали порушення термінів здачі звітної документації, інформацій.

 

 Профорієнтаційна діяльність

Згідно з річним планом в НВК проводилась профорієнтаційна робота на виконання Програми професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей.

Протягом 2016 – 2017 навчального року постійно оновлювався куточок профорієнтації, його методичне забезпечення. У бібліотеці НВК працювала постійна виставка спеціальної літератури «Ким бути?».

 

Організація харчування школярів

                   Згідно річного плану, з метою організації харчування дітей , протягом 2016 – 2017 навчального року було організовано харчування для всіх учнів школи. Учні 1-4 класів та пільгових категорій  НВК харчувалися за бюджетні кошти, учні 6-7 класів за рахунок батьківських коштів.

Вартість харчування для ДНЗ складала – 20 грн., для 1-7 класів – 10-15 грн.

       З метою систематичного контролю з організації харчування в школі була призначена відповідальною за харчування – Мацько Н.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи, які  суворо контролювали виконання вимог щодо організації санітарно-епідеміологічного режиму, забезпечував недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно - гігієнічних вимог .

       Кожного місяця на всіх  рівнях розглядалися питання щодо покращення  стану харчування школярів у закладі. За санітарним станом шкільної їдальні  слідкували чергові вчителі відповідно  графіка.

Працівники харчоблоку мають санітарні книжки, своєчасно проходять  медичне обстеження.

    Їдальня була забезпечена необхідною кількістю посуду, миючими та дезінфікуючими засобами.  

Класними керівниками та адміністрацією протягом року проводилась роз’яснювальна робота, анкетування батьків та школярів з питань харчування.

   З метою пропаганди гарячого харчування учнів в грудні на батьківських зборах  проведено засідання батьківського лекторію «Умови підвищення працездатності та успішності дітей».

    У 2017 – 2018 н.р. планується продовжити безкоштовне гаряче харчування для учнів на базі шкільної їдальні на такому ж рівні, як у минулому році.

Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в НВК у 2016 – 2017 н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу перед початком  навчального року видано низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів.

Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників НВК з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів НВК.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України;
 • Закону України «Про освіту», стаття 26;
 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;
 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;
 • наказів по НВК «Про організацію охорони праці в НВК у